zonnepark zevent

Zonnepark Zevent - renewable factory

Zonnepark Zevent

De ambitie van de gemeente Druten is om in 2040 energieneutraal te zijn én minimaal 30 hectare zonne-energie voor 2030 te realiseren. De beleidsvisie Visie op Zonne-energie geeft aan waar de gemeente Druten de opwekking van zonne-energie in de vorm van zonneparken mogelijk wil maken en vormt een uitwerking van reeds vastgesteld beleid. De gemeente heeft in de zomer van 2020 een tender uitgeschreven en hieruit is voortgekomen dat dit Zonnepark Zevent is geselecteerd als één van de twee initiatieven om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

Actueel

Gepubliceerd 19 april 2023

Start aanleg netaansluiting zonneparken

Vanochtend zijn de werkzaamheden voor de netaansluiting van Zonneweide Larendeel en Zonnepark Zevent in Druten gestart. De bouw van de zonneparken vindt later plaats. Aannemer WATT-Infra begint met het uitvoeren van boringen en zet vervolgens de vruchtbare teelaarde aan de kant zetten. Daarna plaatsen de bouwers de bemaling en graven de sleuf zodat de kabels kunnen worden getrokken. De kabels zijn geschikt zijn voor de omzetting van het hoogspanningstation in Druten, die in 2026 van 10 kV naar 20 kV gaat.

De energieparken gaan gezamenlijk een netaansluiting van 40 MVA gebruiken en leggen deze tot aan het onderstation van Liander bij Puiflijk in Druten. Het duurt nog even voor de daadwerkelijke zonnepanelen worden gelegd. De netaansluiting wordt gerealiseerd volgens artikel 16c van de elektriciteitswet. Dit houdt in dat WATT-Infra rechtstreeks in opdracht van beide zonneparken werkt. Als de netaansluiting in gebruik wordt genomen, wordt het juridisch eigendom en het beheer van de aansluiting overgedragen aan de regionale netbeheerder Liander.

zonnestroom voor 8.500 huishoudens

Zonnepark Zevent - renewable factory

Wat

Het project omvat de ontwikkeling van een zonnepark van circa 28 hectare ten zuidwesten van Druten en Puiflijk, ten zuidoosten van Boven-Leeuwen, en ten noorden van Woerd en Altforst. Van dit gebied wordt circa 21,7 hectare met zonnepanelen ingericht.

In de provinciale omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ is dit gebied grotendeels aangewezen als mogelijke locatie voor grote zonneparken. Het gebiekent een agrarische bestemming.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Waar

Het projectgebied, bestaande uit twee percelen, is gelegen ten zuidwesten van Druten en Puiflijk, ten zuidoosten van Boven-Leeuwen, en ten noorden van Altforst (gemeente West Maas en Waal). Het projectgebied is aan de noordkant begrensd door de Veldstraat, ten zuiden begrensd door de Rijksche Wetering. Hierdoor wordt het projectgebied grotendeels omsloten door bestaande infrastructuur. Het omliggende landschap kent een vrij aanwezige groenstructuur rondom de kavels, wat een landschappelijke inpassing ten goede komt.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Waarom

Duurzame energie is een belangrijk agendapunt binnen het rijk, de provinciën en de gemeenten. Nederland heeft de noodzakelijke transitie ingezet naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen en de reductie van CO₂, NOen NO₂ emissies. De gemeente Druten heeft zich in dat kader ten doel gesteld om in 2040 energieneutraal te zijn.

energie om te delen

Zonnepark Zevent - renewable factory

Lokaal eigendom

Coöperatie Vitaal Druten heeft in samenwerking met renewable factory  het initiatief genomen om op het beoogd projectgebied duurzame energie op te gaan wekken. We zijn hiermee voornemens een bijdrage te leveren aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van gemeente Druten. De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en het gebied.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Participatie

Wij vinden het zeer belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden te betrekken en goed te informeren. 

Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt proces- en projectparticipatie genoemd. Bij procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij projectparticipatie gaat het om profijt door middel van financiële participatie.

zorg voor de leefomgeving

Landschap

Voor het landschappelijk inpassen van het zonnepark is er zoveel mogelijk gekeken naar de huidige structuren en kenmerken van het landschap en naar de historische ontwikkeling ervan. Het landschap van het komgebied rondom het initiatief wordt gekenmerkt door grote mate van openheid, lange zichtlijnen en grootschalige robuuste structuren.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Inpassing

Om het zonnepark deels aan het zicht te onttrekken wordt aan alle zijde een groene zone gecreëerd. Rondom de sloten zal er geen hoge opgaande beplanting worden aangeplant om zo onderhoud van de sloten mogelijk te maken. Er ontstaan hierdoor tevens lange zichtlijnen langs de sloten waardoor de herkenbaarheid van deze structuren grotendeels blijft bestaan. Daarnaast zal er nog een extra 5 meter zone bijkomen waar natuurvriendelijke overs worden gecreëerd.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Ecologie

Om het gebied ecologisch aantrekkelijker te maken wordt aan de randen en onder de panelen van het beoogde zonnepark een kruiden- en faunarijk grasland gecreëerd. Ook ecologisch beheer onder en tussen de panelen zal de biodiversiteit ten goede komen.

hoe komt het park eruit te zien

Zonnepark Zevent - renewable factory

Ontwerp

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van Zonnepark Zevent is dubbel-ruimtegebruik, bijvoorbeeld in combinatie met Windenergie of door middel van begrazing door schapen. Daarnaast wordt zorgvuldig gekeken naar de landschappelijke inpassing en de ecologische meerwaarde.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Visualisatie

Zaken als visuele afscherming en hekwerk ter preventie van diefstal worden zorgvuldig ingepast en er wordt een afweging gemaakt over de opstelling en oriëntatie van de zonnepanelen.

Om inzicht te krijgen in de beplanting en de inrichting van het park te zijn er dwarsdoorsnedes gemaakt.

wanneer wordt het park gerealiseerd

Zonnepark Zevent - renewable factory

Processtappen

Voordat Zonnepark Zevent in bedrijf genomen kan worden, zullen nog vele stappen ondernomen moeten worden.

Deze ontwikkelingsfase bestaat voor het grootste deel uit het informeren van belanghebbenden, het luisteren naar wensen en zorgen, en het creëren van draagvlak. Parallel daaraan worden de diverse natuur- en milieueffecten onderzocht en wordt een proces- en participatieplan vormgegeven. Zodra de vergunning door de gemeente is verleend volgen de subsidieaanvraag en de bouwactiviteiten.