lokaal delen

Coöperatie Vitaal Druten

Coöperatie Vitaal Druten heeft het doel om het maximale voor de regio uit de grootschalige energieprojecten te halen die de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Dit willen we doen door de regie in eigen handen te nemen, door het maken van een compleet gebiedsplan waar we de beste locaties en inpassingsmogelijkheden zullen zoeken.

Hierbij is het standpunt dat het buitengebied van Maas en Waal niet verpauperd mag worden, waarbij het minder prettig wonen werken en recreëren is. De lasten liggen in de regio dus de lusten moeten ook in de regio blijven. Er zal een vitaal buitengebied gecreëerd moeten worden door middel van een omgevingsfonds, wat gevuld zal worden door een bijdrage uit de lokale energieprojecten. Onder een vitaal buitengebied verstaan we een buitengebied met beperkte leegstand, ontwikkelruimte voor de agrarische sector. Kortom een gebied waarin boeren, burgers en bedrijven het prettig vinden om te ondernemen, te wonen en te recreëren.

ook ú kunt meedoen

Zonnepark Zevent - renewable factory

Procesparticipatie

Wij vinden het belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden, te betrekken en goed te informeren. Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt in de vorm van financiële participatie.

Daarom hebben we voor de Procesparticipatie een stakeholderanalyse en communicatieplan opgesteld. Daarvoor zijn alle mogelijke belanghebbenden in kaart gebracht. Zij zullen gedurende het proces worden geïnformeerd en betrokken bij het project, door middel van onder andere persoonlijke gesprekken, een project website, persberichten en inloopavonden. De lokale Gebiedscoöperatie Vitaal Druten zal hierin een grote rol vervullen.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Projectparticipatie

Een gedegen Profijtplan is opgesteld, waarin wordt uiteengezet hoe de gemeenschap financieel kan profiteren van het zonneproject. De hoofdpunten hiervan zijn:

Het zonnepark zal worden ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen Coöperatie Vitaal Druten en renewable factory, waarbij de coöperatie voornemens is mede-eigenaar te worden. Alle inwoners van gemeente Druten kunnen lid worden van de Coöperatie Vitaal Druten en delen zo mee in de winst.

Een deel van de opbrengsten wordt gestort in een omgevingsfonds. Hieruit kunnen lokale doelen worden gerealiseerd. Denk aan het ondersteunen van verenigingen en voorzieningen in de dorpen maar ook om te investeren in het buitengebied om dit leefbaar te houden.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Druten.