zorg voor de leefomgeving

Landschappelijke inpassing

Voor het landschappelijk inpassen van het zonnepark is er zoveel mogelijk gekeken naar de huidige structuren en kenmerken van het landschap en naar de historische ontwikkeling ervan. Het landschap van het komgebied rondom het initiatief wordt gekenmerkt door grote mate van openheid, lange zichtlijnen en grootschalige robuuste structuren. De historische opbouw van de rechte slootstructuren door de ontginningen wordt behouden. De bestaande sloten worden gerespecteerd en de zonnepanelen volgen de sloot- en kavelpatronen in lange strakke rijen. De panelen worden op enige afstand van de sloten geplaatst waardoor er lange zichtlijnen ontstaan. Het historisch karakter blijft hierdoor bestaan.

Enkele kwaliteiten van het huidige landschap zijn het grootschalige en open karakter. Het past daarom niet om hoge beplanting en grote bomen langs de randen te planten. Knotbomenrijen zoveel mogelijk langs bestaande erven of opgaande beplanting is mogelijk. Onderhoudspaden en eventuele recreatieve paden worden uitgevoerd in een halfverharding.

Om het zonnepark deels aan het zicht te onttrekken wordt aan alle zijden een groene zone gecreëerd. Rondom de sloten zal er geen hoge opgaande beplanting worden aangeplant om zo onderhoud van de sloten mogelijk te maken. Er ontstaan hierdoor tevens lange zichtlijnen langs de sloten waardoor de herkenbaarheid van deze structuren grotendeels blijft bestaan. Daarnaast zal er nog een extra 5 meter zone bijkomen waar een natuurvriendelijke overs worden gecreëerd.

Aan de noordzijde van de beoogde zonnepark zal een struweel zone worden ontwikkeld. Extensief beheer van deze zone zorgt ervoor dat her en der laag opgaande beplanting ontstaat. Dit zal door het toepassen van gepast beheer, niet te hoog worden. Hoge beplanting past niet binnen het open landschap. Wel zal dit zorgen voor meer visuele afscherming voor passanten die in de buurt zijn van het zonnepark.

Aan de west- en oostzijde van het projectgebied zullen knotbomen (bijvoorbeeld wilgen) worden toegepast in lange rijen die de kavelgrenzen volgen. Knotbomen zijn passend binnen het landschap en de rijen zullen naast visuele afscherming voor omwonenden (aan de westzijde) ook de structuur van het landschap versterken. Aan de oostzijde van het projectgebied ligt in de huidige situatie een bredere sloot met een natuurvriendelijke oever aan de oostkant. Aan de westkant komen de knotbomen. Onder de bomen worden kruiden- en faunarijkgrasland gecreëerd.

Aan de zuidzijde is het niet nodig om het zonnepark visueel af te schermen, hier is geen zicht op het park. Wel liggen hier de meeste potenties om het gebied ecologisch aantrekkelijker te maken. De wetering wordt als ecologische verbindingszone ingericht.

De panelen worden geplaatst in rechte rijen en komen in een zuidgeoriënteerde of oost-westgeoriënteerde richting te staan. Het ontwerp is indicatief waarbij de definitieve oriëntatie mogelijk nog aan lichte verandering onderhevig is. Deze eventuele verandering zal geen gevolgen hebben voor de effecten zoals beschreven in deze ruimtelijke onderbouwing. De ondersteunende bebouwing (transformatorbehuizing, inkoopstation, et cetera) worden zoveel mogelijk in het patroon van de panelen opgenomen. De maximale hoogte van deze bebouwing is 2,5 meter. Zowel panelen als bebouwing worden op afstand van de watergang, de kavelgrenzen en het hekwerk geplaatst, zodat rondom een onderhoudsstrook aanwezig is en mogelijkheden voor natuurlijke begroeiing ontstaat.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in de Ruimtelijke onderbouwing van Zonnepark Zevent.

energie om te delen

Ecologie

Om het gebied ecologisch aantrekkelijker te maken wordt aan de randen en onder de panelen van het beoogde zonnepark een kruiden- en faunarijk grasland gecreëerd. Ook ecologisch beheer onder en tussen de panelen zal de biodiversiteit ten goede komen.

Bij de uitvoering van de inpassing zullen gebiedseigen plantensoorten worden ingezaaid. Hierdoor zal er een divers en voor het gebied passende inrichting worden bewerkstelligd. Dit heeft weer een positief effect voor diverse insectensoorten wat de algemene biodiversiteit ten goede komt. Hierbij kan gedacht worden aan in- heemse zoogdieren zoals kleine marterachtigen en vogels zoals akkervogels.

Om het gebied ecologisch te versterken is er gekozen voor een extra ecologische zone aan de zuidkant. De Rijksche Wetering kent aan de zijde van het beoogde zonnepark al voor een deel een natuurvriendelijke oeverzone. Deze zone van ca. 8 meter breed wordt doorgetrokken tot aan de westzijde van het park. Opgaand struweel kan zich ook ontwikkelen, maar voorkomen moet worden dat er hoge bomen groeien. Op deze manier sluit het aan bij andere delen van de wetering. Daarachter komt een circa 7 meter brede strook waar kruiden- en faunarijk grasland wordt gecreëerd.

Door middel van het toepassen van extensief maaibeheer wordt het opkomen van kruiden- en faunarijk grasland gestimuleerd. Met name in de struweelzone aan de noordzijde wordt het opkomen van lage opgaande beplanting gestimuleerd door het minimaliseren van het maaien.

Langs de panelen en het hekwerk zal wegens onderhoud enkele keren vaker moeten worden gemaaid. Daarnaast wordt in een deel van het park het ‘beheer’ gedaan door schapen. Ongeveer de helft van het park, onder en tussen de zonnepanelen opstellingen, zal daarvoor worden ingericht als schapenweide. De schapen houden het gras laag en kunnen schuilen onder de zonnepaneel opstellingen. De groene ontwikkelingszone en de randen worden vrij gehouden van schapen.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Druten.