zonnepark zevent

Zonnepark Zevent - renewable factory

Ligging

Zonnepark Zevent is gelegen in het Zuidwestelijke puntje van de gemeente Druten en grenst aan de gemeente West Maas en Waal.
 
Het gebied bestaat uit een groot aantal percelen van verschillende eigenaren met een omvang van circa 28 hectare ten zuiden van de Maas en Waalweg in Puiflijk. Aan de noordzijde bevinden zich enkele omwonenden op 140 m afstand van het projectgebied. Andere omwonenden bevinden zich op grotere afstand. Door de unieke ligging van dit projectgebied zijn het voornamelijk de inzittenden van auto’s die rijden op de N322 die zicht hebben op deze locatie.
Zonnepark Zevent - renewable factory

Waarom een zonnepark in de Gemeente Druten?

Duurzame energie is een belangrijk agendapunt binnen het rijk, de provinciën en gemeenten. Nederland heeft de noodzakelijke transitie ingezet naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen en de reductie van COx, NOx en SO2 emissies. De nationale en Gelderse ambities, zoals vastgelegd in het nationaal Klimaatakkoord en het Gelders Energieakkoord (GEA), zijn om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente Druten heeft zich gecommitteerd aan het GEA. De ambitie van de gemeente Druten is om in 2040 energieneutraal te zijn én minimaal 30 hectare zonne-energie voor 2030 te realiseren. De beleidsvisie Visie op Zonne-energie geeft aan waar de gemeente Druten de opwekking van zonne-energie in de vorm van zonneparken mogelijk wil maken en vormt een uitwerking van reeds vastgesteld beleid. De gemeente heeft in de zomer van 2020 een tender uitgeschreven en hieruit is voortgekomen dat dit Zonnepark Zevent is geselecteerd als één van de twee initiatieven om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.
Zonnepark Zevent - renewable factory

50% lokaal eigenaarschap

Coöperatie Vitaal Druten heeft in samenwerking met renewable factory het initiatief genomen om op het beoogd projectgebied duurzame energie op te gaan wekken. We zijn hiermee voornemens een bijdrage te leveren aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van gemeente Druten. De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied.
Zonnepark Zevent - renewable factory

Veel gestelde vragen

Een grondgebonden zonnepark is een stuk grond waarop een groot oppervlak benut wordt om duurzame energie op te wekken. Om van een zonnepark te kunnen spreken wordt al snel gedacht aan enkele hectaren bebouwde grond. De zonnepanelen worden op stellingen tot ongeveer 2 meter boven de grond gebouwd en kennen twee soorten opstellingen: een oriëntatie op het zuiden, of een zogenaamde oost-west opstelling.
Een zonnepark kan in sommige gevallen zodanig ingericht worden dat de grond in en om de installaties agrarisch benut kan (blijven) worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een combinatie met grazende schapen, vrije uitloop kippen of het houden van bijen.
Op dit moment worden zonneparken gebouwd met een verwachte levensduur en exploitatieperiode van 25 jaar. Ondanks het ietwat teruglopende rendement door de jaren heen, is het na 25 jaar vaak nog steeds rendabel om het park te blijven onderhouden en te exploiteren. Of dit daadwerkelijk mogelijk is hangt af van de toestemming zoals door het bevoegde gezag is afgegeven.
De wetgever stelt strenge eisen aan welke locatie voor een zonnepark geschikt wordt geacht. Echter alleen daken en braakliggende industrieterreinen zijn niet voldoende om aan de toekomstige vraag naar duurzame energie te voldoen. Ook landbouwgrond dient overwogen te worden. Hierbij wordt wel zorgvuldig gekeken naar hoe dit landschappelijk het beste ingepast kan worden. Lang niet elk stuk agrarische grond voldoet. Naar verwachting zal uiteindelijk 1,5% van het agrarisch gebied als zonnepark in gebruik genomen zijn in 2050. Dit komt overeen met 325 vierkante kilometer.
Het produceren van groene stroom in een grondgebonden zonnepark is op dit moment nog veel duurder dan het opwekken van grijze stroom. Stimuleringsmaatregelen zijn hard nodig om ondernemers en initiatiefnemers in dergelijke grote projecten te laten investeren. Met de SDE stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie.
De afkorting GvO staat voor Garantie van Oorsprong, oftewel een groencertificaat. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur (MWh) een GvO aangemaakt. Met een GvO kan een energieleverancier bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Daarnaast dient het ook als bewijs bij het verkrijgen van subsidies voor duurzame elektriciteitsproductie.
Het opgestelde vermogen van een zonnepark wordt uitgedrukt in megawatt piek (MWp). Per 1 hectare grond wordt met de huidige techniek ongeveer 1 MWp aan duurzame energie opgewekt. Of een zonnepark rendabel is hangt van vele zaken af. De grootte van het terrein en de kabelafstand van de netaansluiting naar het hoogspanningsstation zijn daarbij belangrijke factoren. renewable factory ontwikkelt zonneparken vanaf 10 MWp en beoordeelt de haalbaarheidscase op basis van het aantal zonuren ter plekke en de hoogte van de subsidie in het jaar van realisatie. De beschikbare grondvergoeding is hier vervolgens op afgestemd.

Het hoogspanningsnet is oorspronkelijk gebouwd om stroom af te leveren bij de eindgebruiker. Tegenwoordig produceren die eindgebruikers zelf ook stroom en dus doet zich de terechte vraag voor of dit altijd geleverd kan worden aan het net. De snelle opkomst van grootschalige zonneparken leidt in sommige regio’s van het land tot (tijdelijke) capaciteitsproblemen. De overheid en netbeheerders nemen passende maatregelen om op korte en lange termijn elk verzoek voor het aansluiten van een duurzame energieproject gerealiseerd te krijgen. 

renewable factory onderneemt geen initiatieven waarvan verwacht wordt dat de levertijd van de netaansluiting zo lang duurt dat het recht op de subsidie zal verlopen. Hierdoor zou de bouw van het project alsnog niet door kunnen gaan en wordt onnodig subsidiecapaciteit gereserveerd.

Zonnepark Zevent - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Druten.